Mega Slabs

Glocal GC 20 Iron

Glocal GC 20 Iron

  • 1620x3240x12mm (Silk)

  • 1600x3200x6mm (Spazzolata)

  • 1200x2780x6mm (Spazzolata)

  • 1600x1600x6mm (Spazzolata)