Mega Slabs

Glocal GC 20 Iron

Glocal GC 20 Iron

  • 1620x3240 x 12x12mm (Silk)

  • 1600x3200 x 6x6mm (Spazzolata)

  • 1200x2780 x 6x6mm (Spazzolata)

  • 1600x1600 x 6x6mm (Spazzolata)